ကာလဟယ္ရီ

ရွဳပ္ေထြးေသာနယ္ေျမ, အဆင့္ျမင့္ပစၥည္း.ေနရာတစ္ခုစီသည္ရွင္သန္မွဳအေလးသာျခင္းတိုးျမွင့္မည္ကိုသေဘာေပါက္ပါ

Hampton အေဟာင္း

နတ္စင္

ေကာင္စီခန္းမ

အေျခအျမစ္

ပင္လယ္အေရွ႕

ကန္႔သတ္နယ္

ဝကၤပါ

သန္႔စင္စက္ရံု

စန္တာကာသာရီနာ

အမိန္႔ေပးပို႔စ္

မန္းမို႔

ေရငုပ္သေဘၤာ

ေက်ာက္ေတာင္တန္း