အဆင့္ Artifact Mythic+ Mythic Epic+ Epic Rare Uncommon Common
ေမာ္ဒယ္အသစ္
အထူးအက္ဖက္စ္မ်ား
ပရီမီယမ္ဒီဇိုင္း
ပရီမီယမ္အဂၤါရပ္
Artifact
Mythic+
Mythic
Epic+
Epic
Rare
Uncommon
Common
သေကၤတရွင္းလင္းခ်က္
ေမာ္ဒယ္အသစ္
အထူးအက္ဖက္စ္မ်ား
ပရီမီယမ္ဒီဇိုင္း
ပရီမီယမ္အဂၤါရပ္

*ပရီမီယမ္အဂၤါရပ္: အဝင္ရုပ္ပံုလွဳပ္ရွားမွဳ၊အမူအရာ၊ အစရွိသျဖင့္