ပံ့ပိုးဗီဒီယိုမ်ား

  ပံ့ပိုးေဆာင္းပါးမ်ား

  FAQ

  "မသမာနည္းသံုးျခင္း" ကိုဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသလဲ?

  Garena မွထုတ္ထားသည္မဟုတ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာမည္သည့္ ျပင္ပပါတီပရိုဂမ္ကိုမဆိုအသံုး

  ျပဳျခင္း, ဂိမ္းသံုးစြဲသူကိုမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ဂိမ္းတြင္မရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

  မ်ားကိုအသုံးျပဳရန္အတြက္ျပဳျပင္ထားေသာဂိမ္းကိုကစားေစျခင္းျဖစ္သည္


   

  Garena Free Fire တတိယပါတီ ေဆာ့လ္ဝဲလ္/apks/စသည္တို႔၏အဓိပၸါယ္ကိုဖြင့္ပါ ?
  မသမာသူ/စာမူအသစ္ကို Free Fire တြင္ေတြ႕ရွိသည္. ဘယ္လိုတိုင္ၾကားရပါမလဲ?
  Free Fire ကမသမာသူေတြကိုဘယ္လိုအျပစ္ေပးလဲ?
  လံုျခံဳေရးျပႆနာကိုေတြ႕ေနပါသလား? ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဆုလာဘ္ပရိုဂရမ္ကိုၾကည့္ပါ.