အားလံုး
အားလံုး
 • အိုက္စ္ေဝါျဖိဳခြဲဗံုး
  0
  weapon-img

  ေပါက္ကြဲျပီးေနာက္, ဗံုးသည္အိုက္စ္ေဝါအတြင္းကိုပ်က္စီးေစသည့္တိုက္စားတတ္ေသာအကြာေဝးကိုဖန္တီးသည္. အကြာအေဝးအတြင္းအိုက္စ္ေဝါအထဲသည္တိုက္ခိုက္ေသာအခါထိခိုက္အားပိုျပင္းသည္.

  အေဝးသို႔ပစ္ႏိုင္သည္အိုက္စ္ေဝါသို႔အပိုပ်က္စီးမွဳ

  ပ်က္စီးအား

  15

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  0

  အကြာအေဝး

  0

  က်ည္တင္အလ်င္

  0

  က်ည္ကပ္

  0

  တိက်မွဳ

  0

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  90

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • က်ည္ကာေသနတ္
  30
  weapon-img

  အသံုးျပဳသူအားထိခိုက္မွဳမွကာကြယ္ႏိုင္သည့္အားကြင္းျပင္အကာထုတ္ေပးသည့္ျပဳျပင္ထားသည့္လက္နက္. အကာအသစ္သည္ အကယ္လို႔ပ်က္စီးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ထုတ္ေပးလိမ့္မည္.

  က်ည္ကာအလယ္အကြာအေဝး

  ပ်က္စီးအား

  54

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  59

  အကြာအေဝး

  77

  က်ည္တင္အလ်င္

  41

  က်ည္ကပ္

  30

  တိက်မွဳ

  55

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  73

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • ကုသေရးေလဆာေသနတ္
  30
  weapon-img

  ဤလက္နက္သည္အသင္းေဖာ္ေပၚတြင္ခ်ိန္ျခင္းသတ္မွတ္ႏိုင္ျပီး သူ/သူမကိုကုသႏိုင္သည္. ၎ကိုအသံုးျပဳေသာအခါအသင္းေဖာ္နဲ႔နီးေအာင္ေနပါ.

  ကုသျခင္းအလယ္အကြာအေဝး

  ပ်က္စီးအား

  0

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  67

  အကြာအေဝး

  17

  က်ည္တင္အလ်င္

  0

  က်ည္ကပ္

  30

  တိက်မွဳ

  100

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  74

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • RGS50
  3
  weapon-img

  ေလာင္ခ်ာ (AML) သည္ယာဥ္မ်ားကိုေသခ်ာပစ္ႏိုင္သည္. သို႔ေသာ္လည္းယာဥ္မဟုတ္ေသာအရာမ်ားသို႔ပ်က္စီးမွဳနည္းသည္.

  ပ်က္စီးမွဳျမင့္မားဖ်က္ဆီးသူ

  ပ်က္စီးအား

  90

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  27

  အကြာအေဝး

  100

  က်ည္တင္အလ်င္

  62

  က်ည္ကပ္

  3

  တိက်မွဳ

  90

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  65

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • Gatling
  1200
  weapon-img

  ျမန္လွေသာပစ္ခတ္ႏွဳန္းစြမ္းအားစက္ေသနတ္. သို႔ေသာ္လည္း, အသံုးျပဳစဥ္တြင္ေရြ႔လ်ားမွဳေႏွးမည္

  ပစ္အားပါဝါျမင့္သည္ျပင္းထန္ေသာပစ္ႏွဳန္း

  ပ်က္စီးအား

  55

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  56

  အကြာအေဝး

  84

  က်ည္တင္အလ်င္

  62

  က်ည္ကပ္

  1200

  တိက်မွဳ

  79

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  32

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • CG15
  20
  weapon-img

  အနာဂတ္နည္းပညာႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာSMG. CG15 ကိုအားသြင္းျပီးပ်က္စီးမွဳျမင့္ပစ္ခတ္မွဳကိုေပးသည္

  အကြာအေဝးရွည္အားသြင္းႏိုင္ေသာ

  ပ်က္စီးအား

  50

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  69

  အကြာအေဝး

  71

  က်ည္တင္အလ်င္

  62

  က်ည္ကပ္

  20

  တိက်မွဳ

  60

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  77

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • Katana
  0
  weapon-img

  Katana- ဆာမူရိုင္း၏အႏွစ္သက္ဆံုးလက္နက္

  မီလီက်ည္ကာ

  ပ်က္စီးအား

  66

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  32

  အကြာအေဝး

  5

  က်ည္တင္အလ်င္

  0

  က်ည္ကပ္

  0

  တိက်မွဳ

  10

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  88

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • AN94
  30
  weapon-img

  AN94 ႏွင့္ AR ရဲ႔က်ည္ကန္အားနဲ႔ပစ္စြမ္းအား. ရွည္လ်ားတဲ့သက္ေရာက္မွဳအကြာအေဝးႏွင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာပစ္ႏွဳန္း

  အလယ္အကြာအေဝး

  ပ်က္စီးအား

  60

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  58

  အကြာအေဝး

  55

  က်ည္တင္အလ်င္

  45

  က်ည္ကပ္

  30

  တိက်မွဳ

  48

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  74

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • Treatment Pistol
  30
  weapon-img

  ေဆးကုသေသနတ္သည္ရန္သူကိုထိခိုက္ေစျပီးအသင္းသားကိုေဆးကုသေပးသည္

  အနီးအကြာအေဝးအနာက်က္ေစသည္

  ပ်က္စီးအား

  57

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  58

  အကြာအေဝး

  73

  က်ည္တင္အလ်င္

  0

  က်ည္ကပ္

  30

  တိက်မွဳ

  54

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  76

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • MGL140
  5
  weapon-img

  ဗံုးေလာင္ခ်ာႏွင့္အလယ္အရြယ္စားက်ည္ကပ္. ပစ္ခတ္ႏွဳန္းနိမ့္ေသာ္လည္း, မထင္မွတ္ထားေသာပစ္အားရွိသည္

  သက္ေရာက္ေသာဧရိယာ

  ပ်က္စီးအား

  90

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  33

  အကြာအေဝး

  51

  က်ည္တင္အလ်င္

  76

  က်ည္ကပ္

  5

  တိက်မွဳ

  90

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  65

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • P90
  50
  weapon-img

  SMG ႏွင့္က်ည္ထြက္ျမန္ျခင္း. ျမင့္ေသာပစ္ခတ္ႏွုန္းႏွင့္အားၾကီးတဲ့အလည္အကြာအေဝးပစ္စြမ္းအား

  အလယ္အကြာအေဝးက်ည္ထြက္ျမန္ေသာ

  ပ်က္စီးအား

  49

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  76

  အကြာအေဝး

  27

  က်ည္တင္အလ်င္

  48

  က်ည္ကပ္

  50

  တိက်မွဳ

  44

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  77

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္
 • XM8
  25
  weapon-img

  2xမွန္ေျပာင္းအတြဲႏွင့္လာျပီး အလယ္အကြာအေဝးမွာရန္သူကိုခ်ိန္ရာတြင္တည္ျငိမ္သည္

  2xမွန္ေျပာင္းတည္ျငိမ္သည္

  ပ်က္စီးအား

  57

  ပစ္ခတ္ႏွဳန္း

  61

  အကြာအေဝး

  60

  က်ည္တင္အလ်င္

  45

  က်ည္ကပ္

  25

  တိက်မွဳ

  57

  ေရြ႕လ်ားအလ်င္

  86

  က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား

  0
  ပူးတြဲလက္နက္မ်ား
  accessory-icon အသံတိတ္လက္နက္
  accessory-icon ေသနတ္ေျပာင္း
  accessory-icon ေရွ႕လက္ကိုင္
  accessory-icon က်ည္ကပ္
  accessory-icon မွန္ေျပာင္း
  accessory-icon ဒင္