မြမ္းမံမွတ္စု: 5ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

Jul.20,2022

ပံုေသအသြင္အျပင္မ်ား

 

တိုးျမွင့္ထားသည့္ UI

ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္နဲ႔ၾကြၾကြေလး - ‘nuff ကေျပာတယ္!

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ 5th ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ကေနၾကိဳဆိုပါတယ္! အသစ္ျဖစ္ေသာ Free Fire မွတစ္ဆင့္၎၏အပ္ဒိတ္ထားေသာ UI, ေလာဘီအပါအဝင္, ေပၚလာေသာျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္မ်ားစြာေသာအရာမွာႏွစ္ျမွပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ပါ! ဂိမ္းထဲခုန္ဝင္လိုက္ျပီး “Battle in Style” ဝိညာဥ္ကိုေတြ႕ၾကံဳလိုက္ပါ!”

 

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္:
    - Classic Free Fire အရာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားစဥ္ေခတ္မီၿပီးအားေကာင္းေသာဒီဇိုင္းမ်ားကိုေပါင္းစပ္ထားသည္.
    - တံဆိပ္အသစ္ႏွင့္သေကၤတအိုင္ကြန္မ်ား.

မုဒ္ေရြးခ်ယ္စာမ်က္ႏွာ:
    - တိုက္ပြဲရိုင္ရယ္ႏွင့္ 4v4 ပံုမွန္မုဒ္အတြက္, ကစားပြဲရွာျခင္းအတြက္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုဖြင့္ႏိုင္ရန္ ေျမပုံမ်ားကိုဝင္ေပါက္တစ္ခုတည္းတြင္        စုစည္းထားသည္.
    - ပိုမိုစနစ္က်ျပသႏိုင္ရန္မ်က္ႏွာျပင္အဖြဲ႕အစည္းကိုမြမ္းမံထားသည္.

ေန႔စဥ္/အပတ္စဥ္မစ္ရွင္မ်ား:
    - စာမ်က္ႏွာအျပင္ဆင္ျပင္ဆင္ထားသည္, ယခုအခါေန႔စဥ္ေသတၱာျပသသည္ (အသစ္ထည့္ထားသည့္ဆုလာဘ္!) ႏွင့္ အခမဲ့ျဖတ္သန္းခြင့္၏ဆုၾကီး,        အင္တာေဖ့စ္ကိုသြားလာရန္ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္.
    - ေန႔စဥ္မစ္ရွင္မ်ားႏွင့္ EP တံဆိပ္မ်ား၏တိုးတက္မွဳကိုျပသသည္.
    - ေန႔စဥ္မစ္ရွင္တိုးတက္မွဳႏွင့္ ကစားပြဲအေျခေနရလဒ္စာမ်က္ႏွာ.   

 

ဇာတ္ေကာင္

 

စြမ္းရည္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္

Miguel

ခေရဇီလူသတ္သမားဟာဆိုရင္ရန္သူကိုအလဲထိုးျခင္းျဖင့္အစပ်ိဳးႏိုင္ပါျပီ.

“သင္တို႔အမ်ားစု Miguel ၏စြမ္းရည္အသက္သြင္းရန္ခက္ခဲမွဳႏွင့္သင္၏တိုက္ပြဲတြင္ခေရဇီလူသတ္သမားကိုသံုးရန္ဝန္ေလးမွဳကိုကြ်ႏ္ုပ္တို႔နားလည္သည္. ဤမြမ္းမံမွဳတြင္, ခေရဇီလူသတ္သမားသည္ရန္သူကိုအလဲထိုးျပီးေသာအခါအစပ်ိဳးႏိုင္မည္ထိုမွသာသင္သည္အျခားထူေထာင္စြမ္းရည္ႏွင့္တြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီးတိုက္ပြဲက်င္းမွာပိုၾကာရွည္ေနႏိုင္မည္.”

ခေရဇီလူသတ္သမား:

လဲက်တိုင္း 30/40/50/60/70/80 EP စီရရွိသည္

 

စြမ္းရည္ခ်ိန္ညွိခ်က္မ်ား

Andrew

Lowered the percentage က်ည္ကာခံႏိုင္အားဆံုးရွံဳးမွဳရာခုိင္ႏွဳန္းခ်ထားသည္.


“သင္သိျပီးထားသည့္အတိုင္း, လုယက္ျခင္းႏွင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္က်ည္ကာသည္အေရးႀကီးသည္.. ယခင္က, က်ည္ကာခံႏိုင္ရည္အားသည္ရန္သူႏွင့္တစ္ၾကိမ္ရင္ဆိုင္ျပီးသည္ႏွင့္သုညသို႔က်သည္. က်ည္ကာခံႏိုင္အားကာကြယ္မွဳကိုျပင္ဆင္ရန္ Andrew ၏စြမ္းရည္ကိုကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျပဳျပင္ထားသည္.”

သံခ်ပ္ကြ်မ္းက်င္သူ:

က်ည္ကာခံႏိုင္ရည္အားဆံုးရွံုးမွဳ 2/4/6/8/10/12% → 10/12/14/16/18/20% စီက်ဆင္းမည္.

Hayato

က်ည္ကာထိုးေဖာက္ျခင္း၏စြမ္းအားကိုေလွ်ာ့ခ်ထားသည္.


“ၾကီးထြား Hayato ၏စြမ္းရည္သည္ပ်က္စီးမွဳေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကိုအားေပးရံုမကက်ည္ကာထိုးေဖာက္မွဳလည္းေပးသည္, ဘယ္အေျခေနမွာမဆိုတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ခုခံရန္အတြက္စြမ္းရည္မွာပါဝါၾကီးလွသည္. ဒါ့ေၾကာင့္,ဒီမြမ္းမံမွဳမွာ, Hayato ၏က်ည္ကာထိုးေဖာက္အားစြမ္းရည္ကိုတိုက္ပြဲညီမွ်မွဳရွိေစရန္ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္.”

ဓါးသြားအႏုပညာ:

အမ်ားဆံုး HP 10% က်ဆင္းမွဳႏွင့္, က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား 7.5/8/8.5/9/9.5/10% → 4.5/5/5.5/6/6.5/7% တိုးမွဳ.

Antonio

အမ်ားဆံုး HP တိုးထားသည္.

“Antonio ၏စြမ္းရည္သည္ ကစားပြဲ၏အစပိုင္းမွာသာအသံုးဝင္သည္, ဒါ့ေၾကာင့္သူ႔စြမ္းရည္ကိုအမ်ားဆံုး HP ထပ္တိုးထားသည္.”

ဂိုဏ္းစတားဝိညာဥ္:

အလွည့္စေသာအခါ 10/15/20/25/30/35 → 15/20/25/30/35/40 HP အပိုလက္ခံရမည္.

Nikita

စြမ္းရည္ပ်က္စီးမွဳတိုးထားသည္.

“အျမန္က်ည္တင္အလ်င္အျပင္, SMG ပ်က္စီးအားတိုးျမင့္ခ်က္သည္လည္း Nikita စြမ္းရည္မွာထူးျခားတဲ့ထည့္ေပါင္းမွဳျဖစ္သည္. ပ်က္စီးမွဳတိုးျမင့္ခ်က္အစပ်ိဳးရန္ခက္ခဲသည္ႏွင့္အေလ်ာက္ SMGs ၏က်ည္တစ္ခ်က္ပ်က္စီးမွဳသည္အေတာ္ေလးနိမ့္သည္, လက္နက္ကြ်မ္းက်င္သူ၏ပ်က္စီးမွဳတိုးျမင့္ခ်က္ကိုတိုးေပးထားသည္.”

လက္နက္ကြ်မ္းက်င္သူ၏ပ်က္စီးမွဳ:

က်ည္တင္အလ်င္ 14/16/18/20/22/24% စီတိုးျမွင့္သည္. SMG အသံုးျပဳသူ၏ ေနာက္ဆံုး  6 → 10 က်ည္ဆံသည္ပိုမ်ားတဲ့ပ်က္စီးမွဳ 10/12/14/16/18/20%  → 15/18/21/24/27/30% ျဖစ္ေစမည္.

Joseph

ေရြ႕လ်ားျခင္းႏွင့္ေျပးျခင္းအလ်င္ေႏွးမည္.

“ပထမတစ္ခ်က္ပစ္ျပီးေနာက္ရန္သူလြတ္တဲ့သူတိုင္းလက္ေထာင္လိုက္ပါ. ေ႐ြ႕လ်ားအလ်င္ကိုျမႇင့္တင္ေပးသည့္စြမ္းရည္ေပါင္းစပ္မႈသည္ထိုကဲ့သို႔စြမ္းရည္ေပါင္းစပ္မွဳျဖင့္ရန္သူမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္အျခားကစားသမားမ်ားအတြက္ဂိမ္းကစားျခင္းအေတြ႕အႀကဳံကိုထိခိုက္ေစပါသည္, တိုက္ပြဲညီမွ်ခ်က္အတြက္စပရစ္ရတ္ခ်္၏အလ်င္တိုးမွဳကိုနိမ့္ထားပါတယ္.”

စပရစ္ရတ္ခ်္:

ေရြ႕လ်ားျခင္းႏွင့္ေျပးျခင္းအလ်င္ပ်က္စီးမွဳေပၚမူတည္ျပီး 10/12/14/16/18/20% → 5/7/9/11/13/15% စီတိုးမည္.

 

4v4

 

ေျမပံုညီမွ်ျခင္းခ်ိန္ညွိခ်က္

သဲကႏၱာရရွိအခ်ိဳ႕ေသာေပါက္ပြားသည့္ေနရာမ်ား၏တည္ေနရာကိုမြမ္းမံထားသည္.


“ဝကၤပါႏွင့္ေကာင္စီခန္းမရွိေပါက္ပြားအမွတ္သည္တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ျပိဳင္ဆိုင္မွဳအားေကာင္းသည္ကိုေတြ႕ရသည္. ဤမြမ္းမံမွဳတြင္, ကစားကြင္းျပင္ခ်ိန္ညွိရန္ဧရိယာႏွစ္ခု၏ေပါက္ဖြားအမွတ္ကိုခ်ိန္ညွိထားသည္.”

သဲကႏၱာရ:
ဝကၤပါႏွင့္ေကာင္စီခန္းမ: ေပါက္ပြားအမွတ္ကိုအလ်ားလိုက္အနည္းငယ္ေရြ႕ထားသည္ ထိုမွသာႏွစ္ဘက္လံုးသည္အျမင့္ေျမမွအကြာေဝးခ်င္းတူမည္.

 

ရမွတ္ဘုတ္ေပၚကစြမ္းရည္မ်ားအေသးစိတ္

ရမွတ္ဘုတ္ေပၚရွိစြမ္းရည္မ်ား၏အေသးစိတ္ႏွင့္အေျခေနကိုၾကည့္ႏိုင္သည္

“4v4 မွတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္စြမ္းရည္အခ်က္အလက္မ်ားသည္အေရးၾကီးသည္, အဲ့တာေၾကာင့္မို႔ဒီအခ်က္လက္ေတြကိုအမွတ္ေပးဘုတ္ေပၚသို႔ထည့္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ထိုမွသာသင္သည္အသင္းေဖာ္ႏွင့္ျပိဳင္ဘက္၏တပ္ဆင္ထားသည့္တက္ၾကြစြမ္းရည္အေျခေနကိုျမင္ႏိုင္မွာပါ. သင္၏အသင္းေဖာ္စြမ္းရည္အရဤနည္းျဖင့္သင္၏တိုက္ပြဲနည္းဗ်ဴဟာကိုခ်ိန္ညွိႏိုင္သည္ျပိဳင္ဘက္၏ျဖစ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္အသာယူဖို႔နည္းရွာပါ.”

4v4 တြင္ရမွတ္ဘုတ္သည္ယခုအခါ အသင္းေဖာ္တက္ၾကြစြမ္းရည္ႏွင့္ CD ႏွင့္ျပိဳင္ဘက္၏တက္ၾကြစြမ္းရည္အခ်က္လက္ကိုျပသႏိုင္ပါျပီ.

 

ပံုေသမရွိဘက္ဖ္

ကစားပြဲတိုင္းသည္ပံုေသမရွိဘက္ဖ္ကိုထုတ္ရန္အခြင့္ေရးရွိသည္.

“4v4 တြင္ရင္ခုန္စရာအသစ္အခ်ိဳ႕ကိုရွာေနပါသလား? ဤမြမ္းမံမွဳတြင္, 4v4 မုဒ္တြင္က်ပန္းဘက္ဖ္စီးရီးကိုသင့္ထံယူေဆာင္လာရျခင္းအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စိတ္လႈပ္ရွားမိသည္ (စိတ္ၾကိဳက္အခန္း): အဆက္မျပတ္ HP ရျခင္း, အဆက္မျပတ္ HP ဆံုးရွံဳးျခင္း, ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး. HP ျမွင့္တင္ျခင္း. ဂိမ္းထဲမွာေဟာ့ေနျပီစမ္းၾကည့္ပါ!”

4v4 မုဒ္ရွိစိတ္ၾကိဳက္အခန္းသည္ယခုအခါေအာက္ပါဘက္ဖ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည္ (ကစားပြဲတိုင္းတြင္မည္သည့္ဘက္ဖ္တစ္ခုခုႏွင့္ၾကံဳဆံုရန္က်ပန္းအခြင့္ေရးရွိသည္):

    - အဆက္မျပတ္ HP ရရွိျခင္း: ရန္သူ၏တိုက္ခိုက္မွဳေအာက္မဟုတ္ေသာအခါ, ကစားသမားသည္ တစ္စကၠန႔္လွ်င္ 15 HP ျပန္ထူေထာ        င္ႏိုင္မည္.
    - အဆက္မျပတ္ HP ဆံုးရွံံဳးျခင္း: ကစားသမားသည္တစ္စကၠန႔္လွ်င္ 2 HP ဆံုးရွံဳးမည္.
    - အျမင့္ဆံုး. HP ျမွင့္တင္ျခင္း: ကစားသမား၏အျမင့္ဆံုး HP သည္ 325 ထိတိုးမည္.

 

အျခား 4v4 အပ္ဒိတ္မ်ား

ပစၥည္းအသစ္: စူပါေဆးဘူး, အသံုးျပဳရန္ 4 စကၠန႔္သာၾကာျပီး 4 စကၠန႔္အတြင္း 200 HP ျပန္တက္သည္. အဲဒေရာ့တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ.

 

တိုက္ပြဲရိုင္ရယ္

တိုက္ပြဲေသတၱာတိုးျမွင့္ျခင္း

ကစားပြဲဆံုးသည္အထိတိုက္ပြဲေသတၱာ၏အသံုးဝင္မွဳကိုျမွင့္တင္ထားသည္.

“တိုက္ပြဲသတၱာကိုအေဝးမွျမင္တိုင္းလန္႔မိတတ္သည္, အေရွ႕ကိုေျပးေနတဲ့ရင္ခုန္မွဳကိုလည္းကုန္ေစသည္, လုယက္ျပီးတာကိုရွာဖို႔တစ္ခုပါဘဲ? ထိုကဲ့သို႔စိတ္ပ်က္စရာကေနသင့္ကိုကယ္တင္ဖို႔, တိုက္ပြဲေသတၱာကိုခဲယမ္းအခ်ိဳ႕ထည့္ထားသည္. ယခုခါသင္သည္ FF ဒဂၤါးကိုဆန္းသစ္ရန္သူတို႔ထဲမွအိုင္တန္မ်ားႏွင့္အကန္႔သတ္မဲ့ဆန္းသစ္အခြင့္ေရး (သင့္တြင္ FF ဒဂၤါးလံုေလာက္ေနသမွ်!).”

တိုက္ပြဲေသတၱာသည္အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အဆင့္တက္မည္. အျမင့္ဆံုးအဆင့္ 3. ပထမလုယက္ေသတၱာ Lv. 1 သည္အခမဲ့ျဖစ္သည္, ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈတိုင္းသည္ 100 FF ဒဂၤါးကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး လုယက္မႈတိုင္းသည္ 300 FF ဒဂၤါးကုန္က်မည္ျဖစ္သည္.အျမင့္အဆင့္တိုက္ပြဲေသတၱာသည္ရွားပါးအိုင္တန္ရဖို႔အခြင့္ေရးပိုမ်ားသည္.ရွားပါးအိုင္တန္တြင္စူပါေဆးေသတၱာ, ေဟာ္ရဇုန္လိုင္း, UAV, တိုးျမွင့္ခ်ိစ္ျပား, အဲဒေရာ့လက္နက္မ်ားမ်ိဳးစံု, အစရွိသျဖင့္.

 

လံုျခံဳေရးဇုန္ခ်ိန္ညွိခ်က္မ်ား

ေနာက္ဆံုးလံုျခံဳေရးဇုန္၏က်ပန္းျမွင့္တင္ခ်က္.

 “ေနာက္ဆုံးလံုျခံဳေရးဇုန္သည္ ေျမပံု၏အလယ္ဗဟိုတြင္ရွိလိမ့္မည္ဟုေတြးမိသည္ ယုတၱိကို အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ဖိုင္နယ္လံုျခံဳေရးအလယ္ဗဟိုတြင္ျဖစ္မည္ဟု ႐ိုင္းစိုင္းေသာခန႔္မွန္းခ်က္ကို ခံယူရင္းႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါ. ဤတိုးျမႇင့္ေပးေဆာင္လာမည့္စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈကိုလက္ခံပါ.!”

တိုက္ပြဲရိုင္ရယ္မုဒ္တြင္ဇုန္က်ဥ္းျခင္းေလာ့ဂ်စ္ကိုျပင္ဆင္ထားသည္. ထိုမွသာလံုျခံဳေရးဇုန္သည္ပိုေကာင္းသည္ က်ပန္းပံုစံႏွင့္ထုတ္ေပးမည္. တိုက္ပြဲစဥ္အတြင္း, ဇုန္အတြင္းရွိေျပာင္းလဲမွဳကိုတက္ၾကြစြာလိုက္ရွာရမည္.

 

အျခားတိုက္ပြဲရိုင္ရယ္မုဒ္ခ်ိန္ညွိခ်က္မ်ား

အိုင္တန္အသစ္: စူပါေဆးဘူး, သံုးရန္ 4 စကၠန႔္ၾကာသည္ 4 စကၠန႔္အတြင္း 200 HP ျပန္ထူေထာင္သည္.
လက္နက္အသစ္: Bizon.
ပိုမ်ားသည့္အဲဒေရာ့အေရာင္းစက္က်သည့္တည္ေနရာ. သတ္ႏွဳန္း ေၾကညာခ်က္.
အေရာင္းစက္မွအခမဲ့အိုင္တန္မ်ားသည္.  “Free” ဟုတံဆိပ္တက္မည္.
လံုျခံဳေရးဇုန္၏ျပင္ပအဆက္မျပတ္ေရာက္ျပီးေနာက္ဇုန္ပ်က္စီးမွဳတိုးရန္အတြက္လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်သည္.

 

 

လက္နက္ႏွင့္ညီမွ်ျခင္း

လက္နက္အသစ္: Bizon

လက္နက္အသစ္ရႏိုင္ပါျပီ.

“Bizon သည္ SMG အနီးကပ္တိုက္ပြဲတြင္ေကာင္းမြန္မွဳေပးသည္. ၎တြင္အလြန္ျမင့္ေသာပစ္အားႏွင့္ပ်က္စီးမွဳအျမင့္ျဖစ္ေစသည္, သို႔ေသာ္ဖ်က္ဆီးေစေသာပ်က္စီးအားႏွင့္နိမ့္ေစာတိက်မွဳလည္းပါသည္.”

မူလပ်က္စီးမွဳ: 29
ပစ္ခတ္ႏွဳန္း: 0.098
က်ည္ကပ္: 30

 

Weapon Adjustments

ေအာက္ပါလက္နက္မ်ားကိုခ်ိန္ညွိထားသည္:
Famas-III: က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား +5%
M14-III: ပစ္ခတ္ႏွဳန္း -6%
Scar: ပ်က္စီးမွဳ +6%
G36: စက္ေသနတ္မုဒ္ပစ္ႏွဳန္း +8%, အကြာအေဝးမုဒ္တိက်မွဳ +12%
UMP: က်ည္ကာထိုးေဖာက္အား -10%
M24: ပ်က္စီးမွဳ +8%,
M1887: ပစ္ခတ္ႏွဳန္း +5%, သက္ေရာက္အကြာအေဝး +5%, ပ်က္စီးမွဳ -5%

ႀကိဳးေသနတ္:

    - ေရြ႕လ်ားစဥ္ေသနတ္ေျပာင္းျခင္းကိုေထာက္ပံ့သည္.
    - ခ်ိန္ရန္ကိုင္ျခင္းကိုေထာက္ပံ့သည္.
    - ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ထားသည္.

 

 

ဂိမ္းကစားပံု

 

အိုက္စ္ေဝါခ်ကူျခင္း

အိုက္စ္ေဝါဆရာၾကီးျဖစ္ႏိုင္ပါျပီ!

“ပရိုတိုက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ဂိမ္းမ်ားတြင္, အိုက္စ္ေဝါသည္ Free Fire ကစားျခင္း၏အမိုက္ဆံုးလက္နက္တစ္ခုျဖစ္သည္. အိုက္စ္ေဝါခ်တဲ့လုပ္ေဆာင္မွဳအရွိန္သည္အသစ္ေတြအတြက္ဤအိုင္တန္သည္ပိုလြယ္ပိုအျမန္ရင္းႏွီးေစမည္!”

ကစားသမားသည္ယခုအခါခ်ိန္ညွိဆက္တင္မွာခ်ကူျခင္းကိုဖြင့္ထားႏိုင္ပါျပီ.ဖြင့္ျပီးသည္ႏွင့္, ကစားသမားသည္အိုက္စ္ေဝါခလုတ္ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရံုႏွင့္အျမန္ေရွ႕မွာက်လာမည္. ခ်ကူျခင္းနည္းႏွင့္အိုက္စ္ေဝါကိုသံုးႏိုင္သည့္အျခားနည္းမွာအိုက္စ္ေဝါခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီးဖိထားပါ, အလိုရွိရာေနရာမွာခ်ပါ, ေနာက္ျပီးအတည္ျပဳခ်လိုက္ပါ.

 

ဂိမ္းတြင္းအမိန္႔ေပးစက္ဝိုင္း

ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေသာလမ္းညႊန္မွဳမ်ားအတြက္ဂိမ္းတြင္းအမိန္႔ေပးစက္ဝိုင္းကိုတိုးျမွင့္ထားသည္.

“Free Fire မွအဂၤါရပ္အေရတြက္တိုးလာသည့္အေလ်ာက္, လုပ္ငန္းထဲကြဲျပားအိုင္တန္စီအျမန္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔တိုးျမွင့္ျခင္းလိုလာသည္, ဥပမာ-အျမန္မက္ေဆ့ခ်္, ဗံုး, ႏွင့္ေဆးဘူး. ဤမြမ္းမံမွဳမွာ, ပိုျပီးသက္ေတာင့္သက္သာရွိမဲ့ ဂိမ္းတြင္းမွအမိန္႔ေပးစက္ဝိုင္းအမိန္႔ေပးေရြးခ်ယ္မွဳ.”

ကစားသမားသည္အမိန္႔ေပးစက္ဝိုင္းကိုစတင္ရန္ “use” ခလုတ္ကိုဖိထားသံုးႏိုင္သည္. ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္အမိန္႔ေပးစက္ဝိုင္းတြင္ရႏိုင္သည္:

    - အျမန္မက္ေဆ့ခ်္မ်ား
    - ပစ္စရာမ်ား
    - ေဆးဘူးမ်ား

 

 

အျခားျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 

ႏွစ္သက္ရာဇာတ္ေကာင္

ဇာတ္ေကာင္ကိုသင္ႏွစ္သက္ရာသို႔ထည့္ပါ ထိုမွသာသူတို႔သည္စာရင္း၏ထိပ္ဆံုးမွေပၚမည္.

“စာရင္းရွည္ကေနတစ္ခုခုကိုရွာရတာမုန္းပါတယ္. ယခုအခါသင္သည္သင္ႏွစ္သက္ရာဇာတ္ေကာင္ကိုလြယ္လြယ္ႏွင့္ျမန္ျမန္ရွာႏိုင္ဖို႔သူတို႔သက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာမွာ “favorite”ႏွိပ္လိုက္ရံုပါဘဲ, သင္ေနာက္ခါတပ္ဆင္ခ်င္တဲ့အခါသူတို႔ေတြစာရင္းရဲ႕ထိပ္ဆံုးကေနေပၚေနမွာပါ.”

ႏွစ္သက္အရာသို႔ထည့္ျပီးအခါ, ေရြးထားသည့္ဇာတ္ေကာင္သည္ထိပ္ဆံုးမွာျပမည္:

    - ဇာတ္ေကာင္စာမ်က္ႏွာ
    - စြမ္းရည္တပ္ဆင္စာမ်က္ႏွာ

 

ျပန္ၾကည့္အဂၤါရပ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျပန္ၾကည့္အဂၤါရပ္သည္ ပထမႏွင့္တတိယလူရူေထာင့္ၾကားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကစားပြဲဟိုက္လိုက္ကိုေထာက္ပံ့ေပးမည္.

“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကစားသမားေတြဟာျပန္ၾကည့္အဂၤါရပ္ကိုသူတို႔ရဲ႕တင္ဆက္မွဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုးတက္မွဳကိုၾကညိ့ခ်င္ၾကသည္. ထပ္ေဆာင္းစြာ, တိုက္ပြဲအတြင္းသူတို႔သူငယ္ခ်င္းကိုျပရန္ကစားသမားအခ်ိဳ႕သည္ေနရာအတိက်ကိုညွပ္ခ်င္ၾကသည္. ဒါ့ေၾကာင့္, ျပန္ၾကည့္ဖန္ရွင္ကိုျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔တိုးျမွင့္ထားပါသည္, ပိုသက္သာမည္, ကစားသမားအေတြ႕ၾကံဳပိုးကြ်မ္းေစမည္.”

    - ျမင္ကြင္းရွဴေထာင့္ေျပာင္းရန္ခလုတ္ထည့္ထားသည္. တတိယလူရွဴေထာင့္ယခုထည့္ထားသည္.
    - လဲက်, ရွင္းလင္း, ကူညီ, ပထမသတ္မွဳ, ႏွင့္အမ်ားသတ္ႏွဳန္းေၾကညာခ်က္ဗီဒီယိုျပန္ၾကည့္ျခင္းထည့္ထားသည္.
    - ကစားပြဲဟိုက္လိုက္သည္ယခုအခုဂိမ္းတင္ဆက္မွဳေပၚမူတည္ျပီး အလိုေလ်ာက္ထုတ္ေပးသည္. ဟိုက္လိုက္မုဒ္ႏွင့္ပံုမွန္မုဒ္ၾကားေျပာင္းႏိုင္ျပီး ေနာက္ခံတီးလံုးဖြင့္ ပိတ္ပါလုပ္ႏိုင္သည္.

 

တံု႔ျပန္မွဳရွိဇာတ္ေကာင္အသံမ်ား

ဇာတ္ေကာင္အခ်ိဳ႕သည္အခ်ိဳ႕ခ်ိန္ခါေအာက္တြင္ထူးျခားတဲ့ေနာက္ခံအသံရႏိုင္သည္

“တစ္ခါတစ္ရံ, စိတ္ခံစားခ်က္အနည္းငယ္ထည့္ခ်င္းသည္ဂိမ္းကစားျခင္းရသတစ္မ်ိဳးရေစသည္, “ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း” ေၾကာင့္အားတက္တာမ်ိဳးအသင္းေဖာ္မွကူညီတာမ်ိဳး. အရင္က, Free Fire ႏွင့္သူတို႔ဇာတ္ေကာင္အၾကားအၾကီးမားဆံုးကြာျခားမွဳမွာသူတို႔စြမ္းရည္ျဖစ္သည္, က်န္အရာမ်ားမွာတူသေလာက္ရွိသည္. ယခုအခါ, မည္သည့္အေျခေနမွာမဆိုအသက္ဝင္မည့္ဇာတ္ေကာင္တံု႔ျပန္မွဳေတြကိုထည့္ထားသည္, ထိုမွသာသင္သည္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဖိုက္တာ၏ထူးျခားမွဳကိိုခံစားႏိုင္မွာပါ!”

ဤမြမ္းမံမွဳ၏ကစားပြဲအတြင္းအထူးေနာက္ခံအသံႏ်င့္ဇာတ္ေကာင္မွာ:

    - Kelly
    - Moco
    - Hayato
    - Maxim

ေနာက္ခံအသံအစပ်ိဳးမည့္အေျခေနမ်ား:

    - ကစားပြဲတြင္ Booyah ရသည့္အခါ
    - အမွတ္ဦးေဆာင္သည့္အခါ / 4v4 မုဒ္တြင္ေနာက္က်က်န္တဲ့အခါ
    - 4v4 မုဒ္တြင္ကိရိယာဝယ္ယူစဥ္
    - တိုက္ပြဲရိုင္ရယ္ေပါက္ပြားကြ်န္းဝင္ေသာအခါ
    - ေလယာဥ္မွထြက္သည့္အခါ

 

အျခားခ်ိန္ညွိခ်က္မ်ား

- အသင္းမွကစားသမားအားလံုးအတင္းထြက္ျပီးတစ္ေယာက္ဘဲက်န္ေသာအခါ, ေနာက္ဆံုးကစားသမားသည္ဂုဏ္ရည္ရမွတ္ႏွဳတ္ျခင္းမခံရပါ.
- ကစားသမားသည္အသင္းေဖာ္ကိုယခုအခါေလာဘီႏွင့္အခန္းတြင္ အသံဖြင့္/ပိတ္လုပ္ႏိုင္ပါျပီ.
- ကစားေနစဥ္သူငယ္ခ်င္း၏ခြင့္ေတာင့္မွဳကိုလက္ခံရျပီး လက္ခံျပီးေသာအခါ, လက္ခံသူသည္ယခုအခါေတာင္းဆိုမွဳကိုခ်ိတ္ျပီးစာပို႔ႏိုင္မည္ (အကယ္လို႔သူငယ္ခ်င္းကအုပ္စုထဲရွိလွ်င္).
- ကစားသူသည္ယခုအခါအသင္းကုဒ္ကိုကူးျပီးခ်ႏိုင္သည္.
- ျပီးဆံုးသည့္ပြဲ သူငယ္ခ်င္းေထာက္ခံခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ထားသည္.
- ဆုလာဘ္အိုင္ကြန္မ်ားခြဲျခားထားျပီးယခုခါေဒါင္းလုဒ္စင္တာသက္ဆိုင္ရာအရင္းျမစ္ေနာက္ထည့္ထားသည္.
- အကယ္လို႔ကစားသမားသည္ကစားပြဲအတြင္းလိမ္နည္းသံုးေၾကာင္းေတြ႕ရွိလွ်င္, သူတို႔ကိုျပိဳင္ပြဲမွ
  အလိုေလွ်ာက္ပယ္ရွားသြားမည္. ထို႔ေနာက္က်န္ရွိကစားသမားကိုစနစ္မွသတိေပးခ်က္ပို႔မည္.
- ဂိုးလ္ရရွိျခင္း၏ျမင္ကြင္းလကၡဏာမ်ားအဆင့္ျမွင့္ထားသည္. ပမာဏတိုးျခင္းအတြက္
  ဂိုးလ္ပမာဏသည္အထူးအက္ဖက္ႏွင့္အတိေပးမည္.
- အဆင့္ျမွင့္ခ်ိစ္၏အသံုးျပဳအေတြ႕ၾကံဳျပင္ဆင္ထားသည္.
- Charge Buster ၏အသံထြက္ျခင္းကိုျပင္ဆင္ထားသည္.
- ပက္ဆစ္စြမ္းရည္အသက္ဝင္ေသာအခါစြမ္းရည္အိုင္ကြန္ေပၚရွိျမင္ကြင္းအက္ဖက္ျပဳျပင္ထားသည္.
- A124 မွအသံပိတ္ေသာအခါစြမ္းရည္အိုင္ကြန္ျမင္ကြင္းအက္ဖက္ကိုျပဳျပင္ထားသည္.
- ေျမပံုအေသး၏အျပင္ဘက္ေရာက္အသင္းသားမ်ားတည္ေနရာမွတ္သားအမွတ္သည္သူတို႔တည္ေနရာကိုဦးတည္လိမ့္မည္.
- ေျမျပင္ေပၚရွိပစၥည္းမ်ားစာရင္းသည္ ခ်ိန္ညွိခ်က္မွေအာ္တိုေကာက္ျခင္းအဓိကထားမွဳအရျပသလိမ့္မည္.
- 4v4 မုဒ္တြင္, အသင္းေဖာ္ဝိဇ္ဇာသည္လက္မကိုအၾကိမ္မ်ားစြာေပးႏိုင္သည္, အမ်ားဆံုး ၁၀ ၾကိမ္.
- အလင္းဗံုးအသံုးျပဳရန္သူကိုတိုက္ခိုက္သည့္ျမင္ကြင္းအက္ဖက္ကိုျပဳျပင္ထားသည္.
- 4v4 တြင္ UAV အသံုးျပဳျခင္းကိုေျမပံုအေသးတြင္ျပဳျပင္ထားသည္.
- 4v4-Ranked တြင္ ဆက္တင္မွအတင္းထြက္ျခင္းကိုမထားေပးေတာ့ပါ.
- 4v4-Ranked အတြက္အခ်ိန္ခ်ိတ္ဆက္ခ်ိန္ေဘာင္တိုးထားသည္.ကစားသမားသည္အကယ္လို႔မေတာ္တဆအင္တာနက္ေၾကာင့္ သို႔ အဒ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ထြက္သြားလွ်င္ေနာက္ခါေလာ့အင္ဝင္သည့္အခါျပန္ခ်ိတ္မည္.
- FF ဓါးကို Lone Wolf မုဒ္မွာလက္နက္အျဖစ္ထည့္ထားသည္.

 

တီထြင္နယ္ေျမ

 

PVE ဂိမ္းကစားဒီဇိုင္းပံုစံ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ PVE ဂိမ္းကစားပံုစံမိတ္ဆက္ျခင္း!

“အလြန္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳမ်ားေသာကစားပြဲေၾကာင့္တစ္ခါတစ္ရံပင္ပန္းသည့္အခါ, ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အသစ္ဖန္တီးထားသည့္ PVE ဂိမ္းကစားပံုႏ်စ္ခုရွိသည္. စုေပါင္းေပ်ာ္ဖို႔သူငယ္ခ်င္းေခၚလာပါ!”

Creative - Rush: ေရတြက္မွဳမျပီးခင္ႏွင့္ဖုတ္ေကာင္တိုက္ခိုက္စဥ္, အနည္းဆံုးကစားသမား 1 ေယာက္သည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ျဖတ္ျပီး မ်ဥ္းဆံုးကိုေရာက္ရမည္.
Creative - Endurance: ဖုတ္ေကာင္တိုက္ခိုက္စဥ္, အနည္းဆံုးကစားသမား 1 ေယာက္သည္ေရတြက္ခ်ိန္အဆံုးထိရွင္သန္ရမည္.

 

အၾကံဳျပဳအသြင္အျပင္

အဓိကစာမ်က္ႏွာသည္ယခုအခါ တရားဝင္ေျမပံုအၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အျခားအၾကံျပဳခ်က္ျပသမည္.

“အသစ္ထည့္ထားသည့္အၾကံျပဳခ်က္ခလုတ္ေအာက္တြင္, သင္သည္ယခုအခါကြ်ႏ္ုပ္တို႔အၾကံျပဳထားသည့္ေျမပံုကိုယူႏိုင္သည္ထိုံအတူၾကည့္ဖို႔ထိုက္တန္တဲ့အၾကံျပဳအေၾကာင္းရင္းအျပင္, ေျမပံု၏ထူးျခားဆန္းျပားတဲ့ဧရိယာနဲေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့အရာပါပါမည္ .”

အၾကံျပဳခ်က္အဂၤါရပ္အသစ္တီထြင္နယ္ေျမ၏မူလစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ပါရွိသည္, တရားဝင္အၾကံျပဳေျမပံုကိုေတြ႕ႏိုင္သည္.

 

ေျမပံုမွတ္ခ်က္အဂၤါရပ္

အျခားကစားသမားမ်ားမွတ္ခ်က္ဖတ္ျပီးေျမပံုဒီဇိုင္းအတြက္သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေျပာပါ.

“ေျမပံုကမင္းရဲ႕လက္ဘက္ရည္တစ္ခြက္လားမေသခ်ာဘူး? မွတ္ခ်က္အပိုင္းကသင့္ကိုေပးကူညီလိုက္ပါ! ဤမြမ္းမံမွဳတြင္, သင္ကစားခဲ့သည့္ေျမပံုအတြက္မွတ္ခ်က္ကတ္ျပားႏွင့္သင္၏ကိုယ္ပိုင္မွတ္ခ်က္ကတ္ျပားမွေရြးျပီးသီးျခားေျမပံု၏အျခားလူဘယ္လိုျမင္သည္ကိုေလ့လာႏိုင္သည္.”

ကစားပြဲအဆံုးမွာႏွင့္ေျမပံုအေသးစိတ္စာမ်က္ႏွာမွာမွတ္ခ်က္ကတ္ျပားထည့္ႏိုင္သည္. 
မွတ္ခ်က္ကတ္ျပားကို “ေကာင္းျခင္း” ႏွင့္ “ဆိုးျခင္း”အမ်ိဳးစားခြဲထားသည္ .

 

ေျမပံုတည္းျဖတ္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

- ရွင္းလင္းေရးလုပ္ျပီး HUD ကိုျပန္တည္ေဆာက္ပါ.
- အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္အစုအေဝးမ်ားကိုယခုကူးယူႏိုင္ပါၿပီ.
- အရာဝတၳဳေရြးခ်ယ္အကြက္ခ်ိန္ညွိထားျပီးအမ်ိဳးစားပိုထည္ထားသည္.
- ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာအိုင္တန္မ်ား, ဥပမာယာဥ္မ်ား, ကစားပြဲျပီးတိုင္းေနာက္သူတို႔၏မူလေနရာမ်ားကို
ယခုအခါျပန္လည္ေနရာခ်သတ္မွတ္ႏိုင္ျပီ.
- က်ံဳ႕ႏိုင္ေသာအရာဝတၳဳမ်ားယခုအခါအေရာင္ေျပာင္းႏိုင္ျပီ.
- အရာဝတၳဳအသစ္ထည့္ထားသည္.

 

FF Craftmate ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

- ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအသံုးျပဳမွဳမ်ားအတြက္အတံုးမ်ားထည့္ထားသည္.
- ပိုေကာင္းတဲ့ျမင္ကြင္းအတြက္ျမင္ကြင္းအရင္းျမစ္မ်ားေရြးခ်ယ္အဂၤါရပ္ထည့္ထားသည္.
- အခ်ိဳ႕အရာဝတၳဳမ်ားသည္ဇာတ္ၫႊန္းေရးျခင္းကိုတည္းျဖတ္ျခင္းကိုပံ့ပိုးေပးပါသည္.
- မ်က္ႏွာျပသ္တည္းျဖတ္ျခင္းအဂၤါရပ္ျပင္ဆင္ထားသည္, ခလုတ္ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ငန္းထည့္ေနသည္.

ေနာက္ဆံုးသတင္း

ဆက္ဖတ္ရန္