Free Fire လံုျခံဳေရးေမးခြန္းမ်ား

FREE FIRE - မိဘႏွင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္သတင္းအခ်က္လက္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ Free Fire ကစားသူမ်ားအားလုံးအတြက္အျပဳ

သေဘာႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာအေတြ႕အႀကဳံကိုျမႇင့္တင္ရန္ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္မိဘမ်ားအားသူတို႔

လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ႏွင့္၎တို႔၏ကေလးမ်ားအား Free Fire တြင္လုံၿခဳံၿပီးေပ်ာ္စရာ

ေကာင္းေသာအေတြ႕အႀကဳံကိုကူညီႏိုင္ရန္၎တို႔အားစြမ္းအားျဖည့္ေပးရန္လည္းကတိျပဳသည္။

အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္, ေက်းဇူးျပဳျပီးေအာက္ပါေမးခြန္း သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မွဳစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ သီးသန္႔မူဝါဒ.

Free Fire ဆိုတာဘာလဲ?

• Free Fire သည္အြန္လိုင္း, မိုဘိုင္းလ္အတြက္တိုက္ပြဲဝင္သည့္ဂိမ္းျဖစ္ၿပီးကစားသမားမ်ားအားေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာလူမႈေရးအေတြ႕အႀကဳံကိုေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။

• ဂိမ္းရဲ႕အက်ဥ္းခ်ံဳးကိုဤ ဗီဒီယို တြင္ၾကည့္ႏိုင္သည္ 

Free Fire ကိုဘယ္မွာ Download လို႔ရလဲ?

ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ Free Fire ကို Download ႏိုင္ပါသည္:
   • iOS - App Store တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ
   • Android - Google Play တြင္ရရွိႏိုင္ပါျပီ

ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမွဳေတြလုပ္လို႔ရလဲဂိမ္းထဲမွာ?

ကစားသူသည္ကစားရင္းဂိမ္းတြင္းေငြေၾကးႏွင့္ဂိမ္းနစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ရန္လက္နက္မ်ားရႏိုင္မည္။ ဂိမ္းဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူႏိုင္မည္။

• ကစားသူသည္စိန္ကိုလည္းေငြသားအစစ္ႏွင့္ဝယ္ႏိုင္သည္။ ၎သည္လည္း ဂိမ္း၏ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ရာတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Free Fire ကကေလးေတြကစားလို႔လံုျခံဳရဲ႕လား?

• ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ Free Fire ကစားသမားအားလံုးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ၊လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုေပးအပ္ရန္ကတိျပဳထားပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မွဳစည္းမ်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း အသက္မျပည့္ေသးေသာကစားသမားအမ်ားစု (ကေလး / ကေလးမ်ား)  သည္ဂိမ္းကစားရန္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳမွီ မိဘ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေတာင္းခံရန္လိုအပ္သည္။ သင္သည္ မိဘသို႔ အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျပီး သင္၏ကေလးအစားအေကာင့္ဖြင့္လွ်င္သင္သည္လည္းဝန္ေဆာင္မွဳစည္းမ်ဥ္းကိုမတင္ခင္သေဘာတူရန္လိုအပ္သည္။

က်ြႏ္ုပ္၏ကေလးအား Free Fire တြင္မည္သူစကားေျပာႏိုင္သနည္း?

• Free Fire ၏ခ်က္တင္အဂၤါရပ္သည္ကစားသမားမ်ားအၾကားစကားစျမည္မ်ားတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္းစိတ္ဓာတ္ကိုတည္ေဆာက္ရန္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။

• Free Fire ကစားသူမ်ားသည္သူတို႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားစာရင္းတြင္ထည့္သြင္းထားသည့္အျခားကစားသမားမ်ားႏွင့္ဂိမ္းကစားစဥ္တြင္ဆက္သြယ္ရန္စကားေျပာဆိုႏိုင္သည္။

• ကစားသမားမ်ားသည္အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္လည္းဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး၎အသင္းဝင္မ်ားကိုသူငယ္ခ်င္းစာရင္းတြင္အရင္ဆုံးထည့္သြင္းရမည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၌တာဝန္ရွိေသာအ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား သို႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ႏွင့္ မည္သူမည္ဝါကိုမွ် မမွ်ေဝပါႏွင့္ ဝွက္စာမ်ား (သို႔) ေလာ့အင္အခ်က္အလက္ကို မည္သူမည္ဝါကိုမွ်မည္သည့္အခါမွ်မေဝမွ်ရန္မွာၾကားပါ။

ေက်းဇူးျပဳျပီးအြန္လိုင္းမွာေတြ႕တဲ့သူတိုင္းကိုစကားေျပာလွ်င္သတိထားရန္မွာၾကားပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္၏ကေလး Free Fire ကစားဖို႔လိုအပ္ခ်က္ကဘာေတြလဲ?

ကစားသူရွိရမည့္အနည္းဆံုးအသက္သည္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ Google Play ႏွင့္ App Store သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္အေျခခံသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ Free Fire ကစားရန္အသက္သည္ 12 ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ားသိရွ္လိုပါက App Store သို႔ Google Play သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကြၽႏ္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းအသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာကစားသမားမ်ားသည္ဂိမ္းကစားရန္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမျပဳမီွ မိဘသေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္လိုအပ္သည္။ သင္သည္သင္၏မိဘကိုယ္စားအုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္အေကာင့္တစ္ခုမတင္မွီ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုသေဘာတူရန္လည္းလိုအပ္သည္။

ထို႔အျပင္ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ၿပီးသူတို႔၏ေဒတာမ်ားစီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုသင္သေဘာမတူပါကကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သီးသန္႔မူဝါဒ၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဒတာကာကြယ္ေရးအရာရွိထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္ကေလး၏အေကာင့္ကိုလံုျခံဳေအာင္ဘယ္လိုထားမလဲ?

ကေလး၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္လက္မ်ားကာကြယ္ရန္လိုေၾကာင္းအသိမွတ္ျပဳသည္။

သင့္ကေလး၏အေကာင့္လံုလံုျခံဳျခံဳႏွင့္သီးသန္႔ထားရွိပါ. သင္၏ကေလးအေကာင့္ကိုအျခားသူအားဝင္ေရာက္ခြင့္မေပးပါႏွင့္။

မိဘမ်ားခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲသူတို႔၏ကေလးအမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား (သို႔) အျခားကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအားဘယ္ေတာ့မွထုတ္မေျပာရန္မိဘမ်ားအားကြၽႏ္ုပ္တို႔တိုက္တြန္းသည္။သင္၏ကေလး၏အသုံးျပဳသူ ID ႏွင့္/သို႔မဟုတ္စကားဝွက္ကိုခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲအသုံးျပဳျခင္းကိုခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

in-app စီရင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္, ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မီဒီယာပလက္ေဖာင္း သို႔ အေသးစိတ္ကို ေထာက္ပံ့စာမ်က္ႏွာ သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္.

ထို႔အျပင္ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီးသူတို႔၏ေဒတာမ်ားစီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုသင္သေဘာမတူပါကကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒ၌ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးသန္႔မူဝါဒ အတိုင္းကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဒတာကာကြယ္ေရးအရာရွိထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္ကေလးသည္ Free Fire ကစားေနသည္၊ သို႔ေသာ္အသက္မျပည့္ေသးပါ၊ ကြၽႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင့္သနည္း ?

အကယ္၍ သင့္၏အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွာရိွေနေသာကေလးသည္ အသက္အရြယ္မျပည့္ဘဲ (သို႔) ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ  Free Fire ကစားေနသည္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေထာက္ပံ့စာမ်က္ႏွာ သို႔ဆက္စပ္ေသာအေသးစိတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ. ပိုမိုေသာအသက္ရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္အတြက္, ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မွဳစာမ်က္ႏွာကိုဆက္သြယ္ပါ။.

ထို႔အျပင္ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီးသူတို႔၏ေဒတာမ်ားစီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုသင္သေဘာမတူပါကကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမူဝါဒ၌ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးသန္႔မူဝါဒ အတိုင္းကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဒတာကာကြယ္ေရးအရာရွိထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း, Google ႏွင့္ Apple သည္အခ်ိဳ႕ App မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္မွဳကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္မိဘမ်ားလုပ္ႏိုင္ေသာဆက္တင္မ်ိဳးကိုထည့္ေပးထားသည္။ သင့္ကေလး၏အက္ပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား၀င္ေရာက္ျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္သင့္အားခြန္အားေပးမည့္ဆက္တင္မ်ားအပိုင္းအျခားမ်ားႏွင့္သင္ရင္းႏွီးရန္သင့္အားတိုက္တြန္းသည္။

 

သင့္ကေလးအေကာင့္ကိုဘာေတြထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲ? မိဘထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြကိုဘယ္မွာသင္ႏိုင္မလဲ?

• Google Fire ႏွင့္ App Store မွ Free Fire ကိုသင္ေဒါင္းလုပ္ဆြဲႏိုင္သည္။

• ၄င္း ပလက္ေဖါင္း 2 ခုစလံုးသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္အတူဝယ္ယူျခင္းအသုံးစရိတ္ကန႔္သတ္ထားသည္

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ဤဆက္တင္မ်ားကိုမည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္ပုံအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားကိုၫႊန္းရန္သင့္အားအႀကံေပးလိုသည္:
   • • Iphone အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္
   •    Android သုံးတဲ့လူေတြအတြက္
      • အပ္လီေကးရွင္းအသုံးျပဳခြင့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား:
      • စစ္မွန္ေသာေငြေၾကးအသုံးစရိတ္ကန႔္သတ္ခ်က္

အကယ္လို႔ကြ်ႏ္ုပ္ကေလးသည္အသက္မျပည့္ေသးပါ ဒါေပမယ့္ Free Fire ကစားခ်င္ပါသည္၊သူကစားႏိုင္ပါ သလား ?

• ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ Free Fire မကစားမွီမိဘမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မွဳစည္းကမ္းကိုသေဘာတူရန္လိုအပ္သည္။

• ဒါ့အျပင္၊ မိဘေတြအေနနဲ႔ကေလးေတြဘာကစားေနတယ္ဆိုတာကိုနားလည္ဖို႔၊ အြန္လိုင္းမွာလုံၿခဳံၿပီး 

• ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့အေတြ႕အႀကဳံဘယ္လိုရွိရမယ္ဆိုတာကိုသူတို႔ကိုပညာေပးဖို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔မိဘေတြကိုတိုက္တြန္းပါတယ္။

• မိဘမ်ားသည္၎တို႔၏ကေလးမ်ားအားသူတို႔၏အြန္လိုင္းအမူအက်င့္အေၾကာင္း၊ အြန္လိုင္းတြင္ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အြန္လိုင္းတြင္သူတို႔ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္အျခားမည္သည့္ျပသနာမ်ားကိုမဆိုတိုင္ပင္ဖို႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔အႀကံျပဳသည္။

• သင္၏ကေလးႏွင့္က်န္းမာေသာေဆြးေႏြးမွဳရရွိေစရန္အတြက္, ESRB မွဤလမ္းညႊန္ကိုအၾကံျပဳလိုသည္: https://www.esrb.org/about/familyguide.aspx

Free Fire app တြင္ကြ်ႏ္ုပ္၏ကေလးဝယ္ျခမ္းထားမွဳႏွင့္ေမးခြန္းေမးလိုသည္.မည္သူ႔ကိုဆက္သြယ္ရမည္ နည္း?

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာဝယ္ယူမွဳမ်ားေမးရန္, ျပန္အမ္းေငြ, etc. အေသးစိတ္ကို  အေထာက္ပံ့စာမ်က္ႏွာ သို႔ပို႔ေပးပါ

သင္၏ကေလးသည္ Free Fire အတြင္းမသင့္ေလ်ာ္ေသာစကားေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါကသင္အဘယ္ အရာျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း?

• အသုံးျပဳသူမ်ားအား in-app အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္မည္သည့္မသင့္ေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူကိုမဆိုအစီရင္ခံရန္အႀကံေပးသည္, ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူမွဳေရးပလက္ေဖာင္း သို႔ အေသးစိတ္ကိုအေထာက္ပံ့စာမ်က္ႏွာ သို႔ပို႔ေပးပါ။

• ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ထိုစီရင္ခံစာမ်ားကိုလိုအပ္လွ်င္, ဂိမ္းမွပိတ္ခံထားရေသာကစားသူအပါအဝင္အေရးယူမည္။ တရားမ၀င္၊ လိမ္လည္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္အႏိုင္က်င့္ျခင္းအတြက္သုံးထားေသာတရား၀င္အာဏာပိုင္မ်ားထံရည္ၫႊန္းေသာမည္သည့္အေကာင့္ကိုမဆိုပါဝင္သည္။

 

ကြၽႏ္ုပ္၏ Free Fire အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမည္သို႔လုံၿခဳံစြာထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္နည္း ?

1. သင္၏ဝွက္စာကိုသိုဝွက္ျပီးမၾကာခဏေျပာင္းပါ။
          • သင္၏ေလာ့အင္အေသးစိတ္ကိုမည္သူႏွင့္မွ်မွ်ေဝပါႏွင့္, Garena ဝန္ထမ္းအပါအဝင္, မိဘသို႔သူငယ္ခ်င္းမ်ား. သင့္အေကာင့္ဝွက္စာသည္သိုဝွက္ထားရမည္.
          • သင္၏ရႈပ္ေထြးေသာစကားဝွက္ကိုသတ္မွတ္ၿပီး၎ကိုမွန္မွန္ေျပာင္းသင့္သည္. ခိုင္မာေသာစကားဝွက္တြင္ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားရွိသည္:
                    • သင့္ကိုယ္ပိုင္နာမည္ ႏွင့္ အသံုးျပဳအမည္မထည့္ပါႏွင့္.
                    • အနည္းဆံုးစာလံုး 8 လံုးရွိရမည္.
                    • နံပါတ္မ်ား, သေကၤတမ်ား (e.g. !@#$%^&*), စာလံုးၾကီးႏွင့္စာလံုးအေသး

2. သင္အခ်က္လက္ေဝမွ်ေသာသူကိုသတိထားပါ
          • လိမ္လည္သူမ်ားသည္အဖိုးတန္ေသာပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ကိုအၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ (ဥပမာအေကာင့္စကားဝွက္မ်ား၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္နံပါတ္ႏွင့္ PIN နံပါတ္)
          • သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုသင္မည္သူႏွင့္ေဝမွ်သည္ကိုသတိျပဳပါ၊ ဤအႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာျခင္းျဖင့္သင္၏အေကာင့္ကိုလုံၿခဳံေအာင္ထားပါ:

• မလုပ္သင့္ေသာအရာ
          • ဖုန္းမကိုင္သင့္, အီးေမးလ္, သို႔ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေလာ့အင္ေတာင္းဆိုမွဳ သို႔ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ, သင္၏ဝွက္စာကဲ့သို႔, တစ္ခါသံုးဝွက္စာ (OTP), ခရစ္ဒစ္ကဒ္အခ်က္အလက္  ႏွင့္လူမွဳေရးလံုျခံဳမွဳနံပါတ္. Garena သည္သင္၏ေလာ့အင္အခ်က္အလက္ကိုဘယ္ေတာ့ခါမွဖုန္းေခၚမေျပာပါ, SMS, အီးေမးလ္, ဂိမ္းတြင္းခ်က္တင္, သို႔ အျခားမက္ေဆ့ဝန္ေဆာင္မွဳ.
          • မလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာကြန္ရက္မ်ား (ဥပမာအမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္) သို႔မဟုတ္အမ်ားသုံးကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားမထည့္ပါႏွင့္။ ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္သားမ်ားသည္ဤလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုၾကားျဖတ္ဖမ္းယူႏိုင္ၿပီးသင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူႏိုင္သည္။
          • မသကၤာဖြယ္သူမ်ားမွပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္ phishing siteတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေသာခ်က္မ်ား (သို႔) အီးေမးလ္မ်ားတြင္သံသယျဖစ္ဖြယ္လင့္ခ္မ်ားကိုမႏွိပ္ပါႏွင့္။

• လုပ္သင့္ေသာအရာ
          • သင္၏ပတ္စ္ေဝါ့ထားရွိပါ, ပိုက္ဆံအိတ္ PIN ႏွင့္ OTP သီးသန္႔ထားပါ. သံသယရွိလွ်င္, Garena သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ ဒီေနရာကိုႏွိပ္ပါ။.
          • လုံၿခဳံေသာကြန္ယက္ (ဥပမာသင္၏ကိုယ္ပိုင္မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ယက္၊ အိမ္သုံး wifi)တို႔၌အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း (ဥပမာသင္၏ပိုက္ဆံအိတ္လက္က်န္ေငြထုတ္ယူျခင္း) ပါ၀င္ေသာအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကိုသာလုပ္ေဆာင္ပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ Free Fire မွတဆင့္လိမ္လွည့္ေနသည္ဟုယုံၾကည္ပါက ကြၽႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင့္သလဲ ?

• လိမ္လည္သူသည္သင္၏အေကာင့္ကို၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ခိုးယူျခင္း (သို႔မဟုတ္သင့္အားလွည့္စားထုတ္ေဖာ္ျခင္း) သင္၏အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္တဲ့ စကားဝွက္မ်ားႏွင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္အခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႔အားထုတ္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

• အီးေမးလ္ / SMS / မက္ေဆ့ခ်္မ်ား လိမ္လည္ျခင္းေအာက္ပါပံုစံရွိသည္:
          • သင္၏ credit card နံပါတ္ကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း
          • မလိုလားေသာပူးတြဲဖိုင္မ်ားပါဝင္ျခင္း
          • လင့္ခ္အတုပါရွိျခင္း
          • သင့္အားအျမန္လုပ္ရန္တိုက္တြန္းျခင္း
          • "Dear User" ကဲ့သို႔ေယဘုယ်စကားသံုးျခင္း
          • ပညာရွင္မဆန္ေသာစာလုံးေပါင္းအမွားမ်ားႏွင့္မေကာင္းေသာသဒၵါတို႔ပါ၀င္ျခင္း
          • မည္သို႔ဆိုေစကာမူ, လိမ္လည္ အီးေမးလ္အားလံုး / SMS / မက္ေဆ့ခ်္ ယခုလိုပံုစံရွိမည္, အဲ့ဒာေၾကာင့္သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္လက္ါ သို႔ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို ထိုလိုင္းမ်ားမွသံုးျခင္းဂရုျပဳပါ.  

• သင္လိမ္လည္ခံေနရသည္ဟုသံသယရွိပါက, ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ပါ.