ဂိမ္းလံုျခံဳေရး

FFMM – ဂိမ္းလံုျခံဳေရးေမးခြန္းမ်ား

Free Fire သည္ကစားသူအားလံုးေကာင္းမြန္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္အခ်က္အလက္လံုျခံဳမွဳေပးစြမ္းႏိုင္ေရးကိုအေလးထားပါသည္. လံုျခံဳေရးအသင္းမွ, အင္ဂ်င္နီယာမ်ား, ဥပေဒဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ေတြ႕ရွိေသာမသမာနည္းေတြကိုအတူတကြကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္.

 

ဂိမ္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္, က်ြႏ္ုပ္တို႔ Terms of Service FAQ မွာၾကည့္ရွဴႏိုင္ပါသည္.

မသမာနည္းကိုဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမလဲ?

Garena မွထုတ္ေပးျခင္းမရွိေသာတရားဝင္ဂိမ္းတြင္မရွိေသာခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာတတိယပါတီပ႐ိုဂရမ္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း, ဂိမ္းသုံးစြဲသူ၏ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ျပဳျပင္ထားေသာဂိမ္းသုံးစြဲျခင္း.

Garena Free Fire အတြက္တတိယပါတီေဆာ့ဝဲလ္/apks/etc ကိုအဓိပၸါယ္ဘယ္လိုဖြင့္မလဲ?

Decompile လုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္မည္သည့္ေဆာ့ဝဲလ္မဆို, ဆန႔္က်င္ဘက္အင္ဂ်င္နီယာ, ထုတ္ယူျခင္းသို႔ဝန္ေဆာင္မႈခိုးဝွက္ျခင္း (သို႔၎၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား) သို႔ မည္သည့္နည္းပညာခိုးဝွက္ၾကိဳးပမ္းမွဳ သို႔လံုျခံဳေရးအစီအမံကိုမဆိုေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားရန္ Garena မွသိမ္းစည္းသည့္သို႔ျပဳလုပ္သည့္ ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္းမ်ားကိုဆိုလိုသည္.

ဂိမ္းတြင္မသမာသူမ်ား/အကၡရာအသစ္မ်ားသတိျပဳမိသည္. မည္သို႔သတင္းပို႔မည္နည္း?

ဂိမ္းတြင္းသတင္းပို႔မွဳကိုသံုးပါ. သတင္းပို႔မွဳအားလံုးအၾကံဳးဝင္သည္, ၎သည္က်ြႏ္ုပ္တို႔မသမာသူကိုပိတ္ပင္ရာတြင္ပိုမိုျမန္ဆန္ေစသည္.

Free Fire ကမသမာသူေတြကိုဘယ္လိုအပစ္ေပးလဲ?

Free Fire သည္မူဝါဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္လုပ္ရပ္ကိုလံုးဝသည္းမခံပါ. မသမာနည္းအသံုးျပဳလွ်င္၎တို႔အေကာင့္ကိုရာသက္ပန္ပိတ္သြားမည္.

လံုျခံဳေရးျပႆနာၾကံဳေတြ႕ေနရပါသလား? ရက္ေရာမွဳညႊန္ၾကားခ်က္ကိုၾကည့္ရွဴပါ.

သင္ကလုံၿခဳံေရးသုေတသီဆိုပါစို႔ ကစားသူမွအျခားကစားသူဂိမ္းကစားျခင္းလုံၿခဳံေရးပိုင္းအႏၲရာယ္သို႔လိမ္လည္ျခင္းကိုေတြ႕ရွိသည္. သတင္းေကာင္းကေတာ့, Garena သည္ရက္ေရာမႈၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းရန္ Hckerone ႏွင့္လက္တြဲခဲ့သည္ သင့္အားပါဝင္ရန္ႀကိဳဆိုပါသည္. သင့္ႀကိဳးပမ္းမႈကိုအသိမွတ္ျပဳရန္ သင္၏အႀကံျပဳျခင္းဂုဏ္ျပဳရန္, ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ က်ိဳးေၾကာင္းညီေသာ အရည္အခ်င္းမီေသာ သတင္းပို႔မႈမ်ားကိုေငြေၾကးဆုလာဘ္ေပးမည္. သင္၏လုံၿခဳံေရးသတင္းပို႔မႈကို FFSecurity@garena.com သို႔ပို႔ပါ*. သတင္းမွန္ကန္ျခင္းအတည္ျပဳၿပီးလွ်င္, ထိုဖိတ္ၾကားစာသည္ Hackerone ၫႊန္ၾကားခ်က္သို႔ပို႔မည္

သူတို႔၏လက္ေတြ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးကိုျပင္းထန္စြာအကဲျဖတ္သည္. ေငြေၾကးဆုကလည္းျပင္းထန္ေသာအဆင့္အေပၚမူတည္သြားမည္. ဤစာရင္းတန္းသည္ ကုန္ဆံုးစာရင္းတြင္မပါဝင္သင့္ပါ.

 

 အမ်ိဳးအစား

 ဆုေၾကး (USD)

 အဆင့္ 0: ျပင္းထန္အျပစ္

 $4,000 ~ $10,000

 အဆင့္ 1: အျမင့္ျပင္းထန္မွဳ

 $1,000 ~ $4,000

 အဆင့္ 2: အလယ္ျပင္းထန္မွဳ

 $400 ~ $1,000

 အဆင့္ 3: ပံုမွန္ျပင္းထန္မွဳ

 $100 ~ $400

 အဆင့္ 4: အနိမ့္ျပင္းထန္မွဳ

 $50 ~ $100

 

မလံုျခံဳမွဳ၏အနက္ေပၚမူတည္ျပီး, 7 - 25 ရက္ထိျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီးက်ိဳးေၾကာင္းညီေသာတုံ႔ျပန္မွဳျပဳလုပ္မည္.

* ဤအီးေမးလ္သည္ဂိမ္းလံုျခံဳေရးျပႆနာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သာျဖစ္သည္

ဂိမ္းဘက္ခ္မ်ားအတြက္, Free Fire ဝန္ေဆာင္မွဳဌာနသာဆက္သြယ္ေပးပါ