Tiểu Hổ

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Ẩn thân thuật

Giảm thời gian bị đánh dấu bởi đối thủ

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ