Đại bàng

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Chao liệng

Tốc độ đáp đất tăng nhẹ khi nhảy dù và sau khi mở dù

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ