Shiba

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Đánh hơi Nấm

Shiba sẽ tìm các cây nấm xung quanh và đánh dấu trên bản đồ nhỏ.

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ