Cấp độ Thần thánh Thần thoại+ Thần thoại Truyền thuyết+ Truyền thuyết Hiếm Không phổ biến Phổ biến
Kiểu dáng mới
Hiệu ứng đặc biệt
Thiết kế cao cấp
Tính năng cao cấp
Thần thánh
Thần thoại+
Thần thoại
Truyền thuyết+
Truyền thuyết
Hiếm
Không phổ biến
Phổ biến
Giải thích biểu tượng
Kiểu dáng mới
Hiệu ứng đặc biệt
Thiết kế cao cấp
Tính năng cao cấp

*Tính năng cao cấp: Tham gia chuyển động, hành động, v.v.