TRỞ LẠI DANH SÁCH
Cú Trinh Sát
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Viễn thị
Tăng phạm vi và thời gian hiệu lực của các trang bị và kỹ năng do thám. Không có thời gian hồi