TRỞ LẠI DANH SÁCH
Đại bàng
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Chao liệng
Tốc độ đáp đất tăng nhẹ khi nhảy dù và sau khi mở dù