TRỞ LẠI DANH SÁCH
Ottero
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Nhân đôi Niềm vui
Khi sử dụng Súng lục điện hoặc Túi cứu thương, người được hồi máu sẽ hồi thêm cả năng lượng EP